พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อปลอดโรค ปลอดภัย

การบริโภคอาหารที่ปลอดโรค ปลอดภัย ด้วยการกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสารเคมี ดูฉลากโภชนาการ เป็นอาหารธรรมชาติมากกว่าดัดแปลง และใช้อุปกรณ์ประกอบอาหารและภาชนะบรรจุที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ การเลือกบริโภคอาหารปรุงสำเร็จ อาหารพร้อมบริโภค หรือการซื้ออาหารพร้อมปรุง ที่มีการจัดเตรียมส่วนประกอบมาปรุงในครัวเรือน หากอาหารที่ซื้อมามีการปนเปื้อน ไม่สะอาด การจัดเก็บถนอมอาหารไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมสภาพบูดเสีย ก็จะทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคพยาธิ โรคตับอักเสบ เป็นโรคเหล่านี้ขึ้นมา คุณอาจจะไม่มีแรงเหลือพอสำหรับเย็ด และแน่นอนว่าเรื่องของการเย็ด มันจำเป็นสำหรับคู่รักหลายๆคู่ เขาไม่มีคู่ไหนที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้เย็ดกัน

หากคนไทยต้องการมีพฤติกรรมการบริโภคที่พึงประสงค์ ควรจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนจากยุค 4.0 ที่ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคง่ายดายยิ่งขึ้น การตัดสินใจของผู้บริโภคจึงผ่านการกลั่นกรองที่ละเอียดยิ่งขึ้น เข้ามาประยุกต์ใช้กับหลักปฏิบัติ 5 ประการเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกพัฒนาขึ้น ท่ามกลางสังคมที่พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไป โดยความต้องการบริโภคปรับเปลี่ยนตามนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทำให้การมีพฤติกรรมที่ดีในการบริโภคอาหารไม่ได้ถูกจำกัดในกรอบของการศึกษาจากหนังสืออย่างเคร่งครัด จนยากเกินกว่าจะปฏิบัติตามได้อีกต่อไป โดยรายละเอียดหลักปฏิบัติ 5 ประการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคมีดังนี้

– รู้จักผ่อนสั้น ผ่อนยาว คือ ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานอาหารในปริมาณเท่าๆ กันทุกมื้อทุกวัน เพราะในความเป็นจริงแล้วบางมื้ออาจมาก บางมื้ออาจน้อยก็ได้ แต่ในภาพรวมค่าเฉลี่ยของพลังงานที่ได้จากอาหารทั้งสัปดาห์ต้องคงที่

– กินอย่างฉลาด คือ อยากลองอะไรก็ได้ แต่ต้องรู้จักปริมาณ ถ้ากินมากเกินไป อาจจะรู้สึกจุกเสียดที่ท้อง และทำให้เย็ด ลำบากเนื่องจากไม่สบายตัว

– เปลี่ยนนิสัยการบริโภคอย่างค่อยเป็นค่อยไป คือเปลี่ยนนิสัยการรับประทานโดยการรู้จักเลือกอาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกาย แม้จะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากเพียรพยายามทำวันละเล็กละน้อยค่อยเป็นค่อยไป อย่างสม่ําเสมอก็จะประสบผลสำเร็จได้

– พยายามทำตัวให้ว่องไวกระฉับกระเฉงอยู่เสมอ เช่น ออกกำลังกายทุกวัน ทำงานบ้านเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ เพื่อเพิ่มการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่าพอถึงเวลาเย็ด ต้องทำอย่างรวดเร็ว

– อร่อยกับอาหารแปลกใหม่ การมีโภชนาการที่ไม่ได้หมายความว่าต้องงดอาหารอร่อย สามารถทดลองกับอาหารแปลกๆ ใหม่ๆ เพียงแต่ปรับสัดส่วนของอาหารก็สามารถเอร็ดอร่อยกับอาหารมากมายหลายชนิดได้